Tổng hợp Link download Office 2013, 2016, 2019, 365 chính hãng từ Microsoft

Nhằm hỗ trợ mọi người có thể download link cài đặt nhanh nhất khi mua Key office bản quyền giá rẻ bên mình. Đại Việt Computer sẽ chia sẽ đến các bạn các link tải các bộ cài Office 2013, 2016, 2019, 365.

TỔNG HỢP LINK DOWNLOAD OFFICE ONLINE VÀ OFFLINE

Tóm tắt

LINK CÀI ĐẶT OFFICE 365

Link tải Office 365 Home Premium​ Online

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupO365HomePremRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupO365HomePremRetail.x86.en-us.exe

Link tải Office 365 Business​ Online

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupO365BusinessRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupO365BusinessRetail.x86.en-us.exe

Link Office 365 Pro Plus Retail​ Online

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ice/Data/SetupO365ProPlusRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ice/Data/SetupO365ProPlusRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE của Office 2019 Retail​

Link tải Office 2019 ProPlus​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ice/Data/SetupProPlus2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ice/Data/SetupProPlus2019Retail.x86.en-us.exe

Link tải Office 2019  HomeStudent​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Data/SetupHomeStudent2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Data/SetupHomeStudent2019Retail.x86.en-us.exe

Link tải Office 2019 HomeBusiness​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ata/SetupHomeBusiness2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ata/SetupHomeBusiness2019Retail.x86.en-us.exe

Link tải Office 2019 Professional​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ata/SetupProfessional2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ata/SetupProfessional2019Retail.x86.en-us.exe

Link cài riêng lẻ bộ cài Office 2019

Link tải Word 2019​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Office/Data/SetupWord2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Office/Data/SetupWord2019Retail.x86.en-us.exe

Link tải Excel​ 2019

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ffice/Data/SetupExcel2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ffice/Data/SetupExcel2019Retail.x86.en-us.exe

Link tải PowerPoint 2019​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…/Data/SetupPowerPoint2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…/Data/SetupPowerPoint2019Retail.x86.en-us.exe

Link tải Access​ 2019

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupAccess2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupAccess2019Retail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE của Office 2016 Retail​

Link tải Office 2016 ProPlus​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…/Office/Data/SetupProPlusRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…/Office/Data/SetupProPlusRetail.x86.en-us.exe

Link tải Office2016 HomeStudent​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ice/Data/SetupHomeStudentRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ice/Data/SetupHomeStudentRetail.x86.en-us.exe

Link tải Office 2016 HomeBusiness​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupHomeBusinessRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupHomeBusinessRetail.x86.en-us.exe

Link tải Office 2016 Professional​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupProfessionalRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupProfessionalRetail.x86.en-us.exe

Link cài riêng lẻ bộ cài Office 2016 Online

Link tải Word 2016​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…d60/Office/Data/SetupWordRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…d60/Office/Data/SetupWordRetail.x86.en-us.exe

Link tải Excel​ 2016

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…60/Office/Data/SetupExcelRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…60/Office/Data/SetupExcelRetail.x86.en-us.exe

Link tải PowerPoint​ 2016

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupPowerPointRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupPowerPointRetail.x86.en-us.exe

Link tải Access 2016​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…0/Office/Data/SetupAccessRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…0/Office/Data/SetupAccessRetail.x86.en-us.exe

Link tải ONLINE của Office 2013 Retail​

Link tải ofice 2016 ProPlus​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…/Office/Data/SetupProPlusRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…/Office/Data/SetupProPlusRetail.x86.en-us.exe

Link tải ofice 2016  HomeStudent​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ice/Data/SetupHomeStudentRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ice/Data/SetupHomeStudentRetail.x86.en-us.exe

Link tải ofice 2016 HomeBusiness​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupHomeBusinessRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupHomeBusinessRetail.x86.en-us.exe

Link tải ofice 2016 Professional​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupProfessionalRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupProfessionalRetail.x86.en-us.exe

Link tải riêng lẻ Word, Excel, PowerPoint​, Access, Office 2013​

Link tải Word 2013​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…675/Office/Data/SetupWordRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…675/Office/Data/SetupWordRetail.x86.en-us.exe

Link tải Excel​ 2013

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…75/Office/Data/SetupExcelRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…75/Office/Data/SetupExcelRetail.x86.en-us.exe

Link tải PowerPoint​ 2013

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupPowerPointRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupPowerPointRetail.x86.en-us.exe

Link tải Access​ 2013

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…5/Office/Data/SetupAccessRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…5/Office/Data/SetupAccessRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE cho Visio và Project Retail 2013​

Link tải Project Pro​ 2013

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupProjectProRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupProjectProRetail.x86.en-us.exe

Link tải Project Standard​ 2013

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupProjectStdRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupProjectStdRetail.x86.en-us.exe

Link tải Visio Pro​ 2013

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Office/Data/SetupVisioProRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Office/Data/SetupVisioProRetail.x86.en-us.exe

Link tải Visio Standard​ 2013

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Office/Data/SetupVisioStdRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Office/Data/SetupVisioStdRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE cho Visio và Project Retail 2016​

Link tải Microsoft Project Pro​ 2016

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupProjectProRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupProjectProRetail.x86.en-us.exe

Link tải Microsoft Project Standard​ 2016

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupProjectStdRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…fice/Data/SetupProjectStdRetail.x86.en-us.exe

Link tải Microsoft Visio Pro​ 2016

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Office/Data/SetupVisioProRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Office/Data/SetupVisioProRetail.x86.en-us.exe

Link tải Microsoft Visio Standard​ 2016

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Office/Data/SetupVisioStdRetail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…Office/Data/SetupVisioStdRetail.x86.en-us.exe

Link cài đặt ONLINE cho Visio và Project Retail 2019​

Link tải Microsoft Project Pro​ 2019

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…/Data/SetupProjectPro2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…/Data/SetupProjectPro2019Retail.x86.en-us.exe

Link tải Microsoft Project Standard​ 2019

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…/Data/SetupProjectStd2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…/Data/SetupProjectStd2019Retail.x86.en-us.exe

Link tải Microsoft Visio Pro​ 2019

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupVisioPro2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupVisioPro2019Retail.x86.en-us.exe

Link tải Visio Standard​

+ 64 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupVisioStd2019Retail.x64.en-us.exe
+ 32 bit
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ce/Data/SetupVisioStd2019Retail.x86.en-us.exe

Link   download file ISO cài đặt Office 2013-2016-2019-365​

Word Excel PowerPoint 2019 download Retail​

https://officecdn.microsoft.com/pr/…0-c7c6ddf67d60/media/en-us/Word2019Retail.img
https://officecdn.microsoft.com/pr/…-c7c6ddf67d60/media/en-us/Excel2019Retail.img
https://officecdn.microsoft.com/pr/…ddf67d60/media/en-us/PowerPoint2019Retail.img

Word Excel PowerPoint 2016 download Retail​

https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/WordRetail.img
https://officecdn.microsoft.com/db/492350F6-3A01-4F97-B9C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ExcelRetail.img
https://officecdn.microsoft.com/db/…C7C6DDF67D60/media/en-US/PowerPointRetail.img

Excel PowerPoint Word 2013 download Retail​

https://officecdn.microsoft.com/db/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/media/en-US/WordRetail.img
https://officecdn.microsoft.com/db/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/media/en-US/ExcelRetail.img
https://officecdn.microsoft.com/db/…B232C3E72675/media/en-US/PowerPointRetail.img

VISO-PROJECT-OFFICE 2013-2016-2019-365 Pro Plus Retail​

Chú ý: Nếu bạn tải tiếng Việt thì thay “en-us” bằng “vi-vn” trong link dưới là được.

1/ Link tải Office 2016 Pro Plus Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/…C0-C7C6DDF67D60/media/en-US/ProPlusRetail.img

2/ Link tải Office 365 Pro Plus Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/…7C6DDF67D60/media/en-US/O365ProPlusRetail.img

3/ Link tải Office 2013 Pro Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/…32C3E72675/media/en-US/ProfessionalRetail.img

4/ Link tải Office 2019 Pro Plus Retail

https://officecdn.microsoft.com/pr/…7c6ddf67d60/media/en-us/ProPlus2019Retail.img

5/ Link tải Office 2016 Project Pro Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/…C7C6DDF67D60/media/en-US/ProjectProRetail.img

6/ Link tải Office 2016 Viso Pro Retail

https://officecdn.microsoft.com/db/…0-C7C6DDF67D60/media/en-US/VisioProRetail.img

7/Link tải Office 2019 Viso Pro Retail

https://officecdn.microsoft.com/pr/…c6ddf67d60/media/en-us/VisioPro2019Retail.img

8/Link tải Office 2019 Project Pro Retail

https://officecdn.microsoft.com/pr/…ddf67d60/media/en-us/ProjectPro2019Retail.img

9/Link tải Visio Pro Retail 2013

https://officecdn.microsoft.com/db/…C-B232C3E72675/media/en-US/VisioProRetail.img

10/Link tải  ProjectProRetail 2013

https://officecdn.microsoft.com/db/…B232C3E72675/media/en-US/ProjectProRetail.img

3 thoughts on “Tổng hợp Link download Office 2013, 2016, 2019, 365 chính hãng từ Microsoft

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *